Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Προσλήψεις στο δημόσιο

Τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων;Όλες οι αλλαγές στα κριτήρια της πριμοδότησης σχετικά με τις προσλήψεις στο Ελληνικό δημόσιο. Διαβάστε παρακάτω τι παραμένει ίδιο και τι αλλάζει στην πριμοδότηση των υποψηφίων, πόσο σημαντική είναι πλέον η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών καθώς και τις διαφορές στην πριμοδότηση των χρόνων εργασιακής εμπειρίας.

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας.

Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της εμπειρίας;

Διατηρείται η μοριοδότηση της εμπειρίας καταργείται όμως η προσαύξηση της.

Ισχύει η διαδικασία της συνέντευξης με σειρά προτεραιότητας;

Όχι καταργείται η συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας.

Τι γίνεται με τη μοριοδότηση υποψηφίων με βάση τη συνάφεια ή μη μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων;

Οι μονάδες μοριοδότησης παραμένουν ίδιες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά ανεξαρτήτως συνάφειας του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Τι ισχύει για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε γραπτό διαγωνισμό με συνολικό χρόνο εμπειρίας πέντε χρόνων και συνολικά μόρια 3,5 μονάδων;

Η μοριοδότηση αυτή αυξάνεται κατά τέσσερις μονάδες.

Ποιο είναι το χρονικό όριο εμπειρίας για συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό;

Το ανώτατο όριο εμπειρίας περιορίζεται από τα δέκα σε πέντε χρόνια.

Ποιος είναι ο πολλαπλασιαστής του βαθμού του τίτλου σπουδών στο διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ο πολλαπλασιαστής αλλάζει από 100 σε 110.

Ποια είναι η μοριοδότηση υποψηφίων κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Η μοριοδότηση που ήταν 70 μόρια καταργείται πλέον.

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας βάσει συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων;

Πλέον για τους διδακτορικούς τίτλους σπουδών που η μοριοδότηση ήταν 300 μόρια για τους συναφείς και 150 για τους μη συναφής με το αντικείμενο γίνεται 400 μόρια ανεξαρτήτως συνάφειας.

Για τα μεταπτυχιακά οι προηγούμενες διατάξεις έκαναν λόγο για μοριοδότηση με 150 μόρια για τους συναφείς τίτλους και 50 μόρια για του μη συναφείς και πλέον αλλάζουν σε μοριοδότηση 200 μορίων ανεξαρτήτως συνάφειας με τη θέση.

Τι ισχύει για την αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού;


Καταργείται και πλέον δεν υπάρχουν επιπλέον μόρια για τους κατόχους δύο μεταπτυχιακών

Πως πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Η εμπειρία 2,5 ετών παίρνει πλέον 198 μόρια από 210 που ήταν προηγουμένως, ενώ η εμπειρία 5 ετών πριμοδοτείται με 408 μόρια από 420 που ήταν προηγουμένως.

Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας;

Πλέον το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά υπ όψιν για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται.

Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Όσον αφορά τα τεστ δεξιοτήτων, η ισχύς του πάει στα δέκα έτη από τα τρία, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού από δύο γίνεται τέσσερα και επίσης η συχνότητα διενέργειας από ένα έτος γίνεται δύο έτη.

Τι ισχύει για το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου;

Πλέον για το προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών από οκτώ μήνες η διάρκεια γίνεται ίση με αυτή του σχολικού έτους. Οι μονάδες ανεργίας από 1000 για τέσσερις μήνες γίνονται 200 και από 50 ανά μήνα για τους τέσσερις μήνες έως ένα έτος γίνονται 75.

Ο πολλαπλασιαστής για τον βασικό τίτλο σπουδών από 10 για υποψηφίους ΔΕ γίνεται 20 και για υποψηφίους ΠΕ η ΤΕ από 20 γίνεται 40. Το κριτήριο της ηλικίας πλέον καταργείται ενώ η εμπειρία γίνεται πέντε μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους δώδεκα, επτά ανά μήνα για τους επόμενους δώδεκα, εννιά ανά μήνα για το τρίτο έτος, οκτώ ανά μήνα για το τέταρτο και πέντε ανά μήνα για το τελευταίο έτος με το ανώτατο σύνολο μορίων να γίνεται 408 από 300 που ήταν.

Τέλος οι μονάδες εμπειρίας που προσμετρούνταν μόνο στη περίπτωση κατά την αυτή οριζόταν σαν προσόν στην ανακοίνωση απασχόλησης πλέον λαμβάνονται υπ όψιν υποχρεωτικά.

Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Πλέον δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή για ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης καθώς επίσης και εάν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις προτεινόμενες για κατάρτιση σύμβασης έργου. Ακόμη η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα χορηγείται από το ΑΣΕΠ και όχι από νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους. Τέλος μπαίνουν κριτήρια στην επιλογή των αναδόχων η οποία θα γίνεται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν.2190/94 που ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Πως θα διορίζονται πλέον οι διακριθέντες αθλητές;

Όσον αφορά στους αθλητές μπαίνει ο περιορισμός στις νίκες και στις διοργανώσεις που συμμετέχουν, ενώ δεν μπορούν να διορίζονται πλέον επαγγελματίες αθλητές. Ο διορισμός τους θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά τη λήξη της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Με θάρρος
Related Posts with Thumbnails